RODO


Klauzula informacyjna stosowana po rozpoczęciu stosowania RODO – w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą


Informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Administrator –
 2. Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" Świecie, tel. 52 33 13 386 fax. 052 33 12 694 ,
 3. e-mail gs@gsswiecie.pl. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
 4. imię i nazwisko, adres, PESEL lub NIP, numer dowodu osobistego, e-mail.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy handlowej,
 6. złożenia zamówienia, wystawienia faktury dokumentującej wykonanie usługi lub oświadczenia
 7. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 8. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. b RODO
 9. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, której stroną jest osoba lub podjęcie
 10. działań na żądanie osoby, której dane dotyczą. W przypadku niepodania danych niemożliwe
 11. jest zawarcie umowy, wykonanie usługi, wytawienie faktury dokumentującej wykonanie usługi.
 12. posiada Pani/Pan prawo do:
 13. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
 14. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 15. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 16. przenoszenia danych,
 17. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 18. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 19. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
 20. w tym profilowaniu,
 21. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat (zgodnie z ustawą o rachunkowości).

  Administrator – Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" Świecie Copyrights (c) 2008 GS SCh Świecie